logo
MENUDOMAIN.NET

บทความ

ความหมายของนามสกุล แต่ละโดเมน คืออะไร ?

22-10-2558 15:36:45น.


1. นามสกุล .com เป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเว็บไซต์ทุกประเภท แต่ในปัจจุบันชื่อโดเมนที่สามารถจดทะเบียนได้ มีน้อยลงทุกวัน เพราะชื่อดีๆ และสั้น เพื่อสร้างความจดจำ ได้ถูกจดทะเบียนไปเกือบหมดแล้ว

2. นามสกุล .net เป็นนามสกุลที่ได้รับความนิยมรองลงมาจาก .com เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ หรือเว็บไซต์ทุกประเภท ปัจจุบันยังมีชื่อดีๆ และสั้น เพื่อสร้างความจดจำ ที่ยังสามารถจดทะเบียนใหม่ได้

3. นามสกุล .org เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่นหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณกุศล เป็นต้น

4. นามสกุล .biz เป็นนามสกุลที่มาแทนที่ชื่อโดเมนนามสกุล .com ที่ไม่สามารถจดได้ ปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ การใช้งานเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ และเว็บไซต์ทุกประเภท

5. นามสกุล .info เป็นนามสกุลที่เหมาะสำหรับองค์กร หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ทุกประเภท

6. นามสกุล .us เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะกับเว็บไซต์ทุกประเภท ยิ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นามสกุล .us จะเหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด

7. นามสกุล .co.th เป็นนามสกุลโดเมนที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กรธุรกิจ" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กรธุรกิจ" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กรธุรกิจ" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรธุรกิจอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว หรือหากเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็สามารถจดทะเบียนได้ตามชื่อเครื่องหมายการค้านั้นๆ โดยชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เอกสารประกอบการ จดโดเมน .co.th 
- 7.1 กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ ที่ปรากฎชื่อภาษาอังกฤษ ที่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า จำนวน 1 ฉบับ 
- 7.2 กรณีเป็นเครื่องหมายการค้า ใช้สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่จดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

8. นามสกุล .in.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์ทุกประเภท สามารถจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนอะไรก็ได้ตามความต้องการ แต่ต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีการจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .in.th 
- 8.1 จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร ใช้เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group 
- 8.2 จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล ใช้เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

9. นามสกุล .or.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น เช่น สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กร" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กร" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรธุรกิจอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .or.th 
- 9.1 หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น 
- 9.2 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

10. นามสกุล .ac.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อสถาบัน" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อสถาบัน" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อสถาบัน" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนของสถาบันอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .ac.th 
- 10.1 สำเนาหนังสือจัดตั้งโรงเรียน 
- 10.2 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

11. นามสกุล .go.th เป็นนามสกุลที่เหมาะกับเว็บไซต์สำหรับองค์กรภาครัฐ เช่น กรม กอง อบต. อบจ. การจดทะเบียนสามารถจดได้เพียง "ชื่อเต็มทั้งหมดของชื่อองค์กร" หรือ "ชื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร" หรือ "ตัวย่อที่มาจากชื่อองค์กร" เท่านั้น โดยต้องไม่ซ้ำกับชื่อโดเมนขององค์กรอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้แล้ว เอกสารประกอบการ จดโดเมน .go.th
- 11.1 หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด 


การจดทะเบียนโดเมนเนม

การจดทะเบียนโดเมนเนม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การจดทะเบียนโดเมนเนมภายในประเทศ

 2. การจดทะเบียนโดเมนเนมภายในประเทศจะได้นามสกุล โดเมน เป็น .จดโดเมน .co.th, .or.th, .ac.th, in.th เช่นนามสกุล ".CO.TH" มีคนจดมากกว่าชนิดอื่นๆ เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป การจดทะเบียนชื่อโดเมน ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบริษัท หรือชื่อย่อของชื่อบริษัท ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นการจดทะเบียนจึงต้องใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบรับรอง หรือสำเนาใบ ภ.พ. 20 เป็นหลักฐาน


  • โดเมน นามสกุล .OR.TH ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ และชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อขององกร หรือตัวย่อของชื่อองค์กรนั้นๆ ต้องใช้สำเนาเอกสารทางราชการเป็นหลักฐานการจดทะเบียน
  • โดเมน นามสกุล .AC.TH เป็นเวบไซตืของสถานศุกษาต่างๆ ชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้นๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา ใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐาน
  • โดเมน นามสกุล .IN.TH เป็นเวบไซต์ของบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป ชื่อโดเมนจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่เป็นหลักฐานการจดทะเบียน
  • โดเมน นามสกุล .GO.TH เป็นเวบไซต์ของส่วนราชการของประเทศไทย โดยปกติจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
  • โดเมน นามสกุล NET.TH เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทที่เกียวกับระบบ Network หรือ ISP (ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต) ในประเทศไทย

  การจดทะเบียนโดเมนเนมภายในประเทศ มีกฏระเบียบมาก ต้องจดทะเบียนโดเมนเนม แบ่งประเภทตามที่เขาแบ่งไว้ จึงจดทะเบียนโดเมนเนม ได้ยากกว่าการจดทะเบียนโดเมนเนม ต่างประเทศ ปัจจุบันการจดทะเบียนโดเมนเนม ภายในประเทศ ยังถือว่ามีน้อยมาก เนื่องจากการจดทะเบียนโดเมนเนม มีข้อยุ่งยากดังที่กล่าวข้างต้น และมูลค่าของเว็บไซต์มักจะถูกมองว่ามีค่าน้อยกว่าการจดทะเบียนโดเมนเนม ที่มีนามสกุลเป็น".COM" กับศูนย์จดทะเบียนโดเมนเนม ต่างประเทศ ทั้งๆ ที่มีความสามารถเหมือนกัน

 3. การจดทะเบียนโดเมนเนมต่างประเทศ
 4. การจดทะเบียนโดเมนเนมต่างประเทศจะได้นามสกุล โดเมน เป็น .COM .NET .ORG

  • โดเมน นามสกุล .COM ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
  • โดเมน นามสกุล .NET ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
  • โดเมน นามสกุล .ORG ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
  • ปัจจุบันได้เกิด โดเมน ชนิดอื่นขึ้นอีกมากมาย เนื่องจากว่ามีการพยายามแบ่งประเภทเว็บไซต์ออกไป และขณะเดียวกันชื่อ โดเมน ก็เหลือน้อยลง ดังมีรายละเอียดดังนี้

  • โดเมน นามสกุล .cc เป็น โดเมน ที่คาดว่าน่าจะมีความนิยมทัดเทียมกับ .com ในเวลาอันใกล้นี้เนื่องจาก .com แทบจะไม่มีชื่อดีๆ เหลืออยู่แล้ว การนำไปใช้งานสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ธุรกิจโดยทั่วไปได้
  • โดเมน นามสกุล .biz สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจโดยทั่วไป เป็น โดเมน น้องใหม่ พึงเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มธุรกิจที่เป็น ธุรกิจจริงๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักค่อนข้างเร็ว
  • โดเมน นามสกุล .info ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของประเทศต่างๆ เป็นต้น
  • โดเมน นามสกุล .ws เป็นชนิดของชื่อเว็บไซต์หนึ่งที่พยามยามสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับ .cc การนำไปใช้งานสามารถนำไปใช้ได้กับทุประเภทเว็บไซต์
  • โดเมน นามสกุล .tv เป็นเว็บไซต์ของสื่อโฆษณาต่างๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านภาพและเสียง ปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมจากเว็บไซต์ประเภทสื่อพอสมควร

  แม้ว่าปัจจุบันจะมีโดเมนถูกนำเสนอออกมาหลายประเภท หลายชนิดก็ตาม แต่ .com .net และ .org ก็ยังถือว่าเป็นโดเมนมาตราฐานสากล ที่ได้รับความนิยมและยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก